آیا این حرف درست است که اگر در شب عید فطر مهمان باشیم و با خودمان نان یا خوراکی دیگر ببریم و با آن افطار کنیم، فطریه بر عهدۀ میزبان نیست؟
آیا این حرف درست است که اگر در شب عید فطر مهمان باشیم و با خودمان نان یا خوراکی دیگر ببریم و با آن افطار کنیم، فطریه بر عهدۀ میزبان نیست؟

باسمه تعالی

مهمانی که قبل از غروب آفتاب شب عید فطر وارد منزل کسی مى شود، اگر بنا دارد مدتی مهمان بماند به گونه‏ اى که «نان‏ خور» به شمار مى‏ آید، فطریه اش بر عهدۀ صاحب خانه است ولى اگر تنها همان شب را مهمان است، فطریه اش بر صاحب خانه واجب نیست؛ هر چند احتیاط مستحب آن است که صاحب خانه هم فطریۀ او را بدهد. بنابراین ملاک آن است که عنوان «نان‏ خور» صدق کند و صرف باز کردن روزه با یک تکه نان یا خوراکی که مال خود مهمان است، تأثیری در این حکم ندارد.

کد سایت fa5658
طبقه بندی موضوعی زکات فطره