اگر کسی به اندازۀ خواندن چهار رکعت تا نیمه شب شرعی وقت دارد، اول باید نماز مغرب را بخواند یا عشا؟
اگر کسی به اندازۀ خواندن چهار رکعت تا نیمه شب شرعی وقت دارد، اول باید نماز مغرب را بخواند یا عشا؟

باسمه تعالی

اگر به اندازۀ نماز عشا به نیمه شب مانده باشد، باید ابتدا نماز عشا را بخواند و پس از آن نماز مغرب را به جا آورد و بنا بر احتیاط واجب نیت ادا یا قضا نکند، بلکه ما فی الذمه بخواند و البته احتیاط آن است که نماز عشا را دوباره بعد از مغرب به نیت ادا بخواند؛ هرچند احتیاط مستحب است که به نیت ما فی الذمه انجام دهد.

کد سایت fa5671
طبقه بندی موضوعی وقت نماز