اگر در مترو بودیم و دو نفر دربارۀ مسالۀ شرعی داشتند صحبت می کردند و اشتباه هم حکم را بیان می کردند و ما ناخواسته به گوشمان می رسد، باید حکم صحیح را بگوییم یا لازم نیست؟
اگر در مترو بودیم و دو نفر دربارۀ مسالۀ شرعی داشتند صحبت می کردند و اشتباه هم حکم را بیان می کردند و ما ناخواسته به گوشمان می رسد، باید حکم صحیح را بگوییم یا لازم نیست؟

باسمه تعالی

اگر نگفتن حکم صحیح به یقین موجب مفسده می شود یا احتمال عقلائی تحقق مفسده داشته باشد، واجب است حکم صحیح بیان گردد البته اگر مسأله از امور مهم است و به جان یا ناموس یا مال مؤمنی مربوط می شود، بنا بر احتیاط واجب بیان حکم صحیح لازم است؛ هرچند یقین یا احتمال عقلائی مفسده وجود نداشته باشد.

کد سایت fa5672