کسی که اهل شهری است و ماه رمضان یا چند روز آخر یا فقط عید فطر یا را در شهر دیگری ساکن بوده است، فطریه اش را باید بر اساس قوت غالب کدام شهر حساب کند؟ به فقرای کدام شهر باید بپردازد؟
کسی که اهل شهری است و ماه رمضان یا چند روز آخر یا فقط عید فطر یا را در شهر دیگری ساکن بوده است، فطریه اش را باید بر اساس قوت غالب کدام شهر حساب کند؟ به فقرای کدام شهر باید بپردازد؟

باسمه تعالی

1. ملاک محاسبه، شهری است که عرفاً شهر فطریه دهنده محسوب می گردد و او اهل آنجا شمرده می شود.

2. بهتر است به فقرای همان شهری بپردازد که فطریه اش را بر اساس قوت غالب آنجا محاسبه کرده است.

کد سایت fa5678
طبقه بندی موضوعی زکات فطره