مردی که از زنش جدا در یک خانه ای دیگر زندگی می کند. جدا شده اند اما نه شناسنامه ای. آیا فطریۀ زنش را باید پرداخت کند؟ دختر و داماد این مرد با اینکه خانه دارند اما به خاطر تحصیل با زن این مرد یکجا زندگی می کنند. آیا فطریۀ دختر و دامادش را هم باید بدهد؟
مردی که از زنش جدا در یک خانه ای دیگر زندگی می کند. جدا شده اند اما نه شناسنامه ای. آیا فطریۀ زنش را باید پرداخت کند؟ دختر و داماد این مرد با اینکه خانه دارند اما به خاطر تحصیل با زن این مرد یکجا زندگی می کنند. آیا فطریۀ دختر و دامادش را هم باید بدهد؟

باسمه تعالی

ملاک واجب شدن فطریه نانخور بودن است نه همسر بودن یا فرزند بودن. بنابراین اگر این زن یا دختر یا داماد در شب عید فطر هنگام اذان مغرب، عرفاً نانخور این مرد بوده اند، بر مرد واجب است فطریۀ ایشان را بدهد؛ هرچند نانخور دائمی نباشند و مثلاً مدتی قابل توجه مهمان وی باشند و نانخور شمرده شوند. اینکه در یک خانه زندگی می کنند یا نه، جدا شده اند یا خیر، در شب عید در خانۀ وی حضور داشته باشند یا نه، تأثیری در این حکم ندارد.

کد سایت fa5681
طبقه بندی موضوعی زکات فطره