اگر غسل جنابت را که از چند روز قبل واجب شده است با تأخیر چند روزه انجام بدهیم، تکلیف وضو و غسل چیست؟
اگر غسل جنابت را که از چند روز قبل واجب شده است با تأخیر چند روزه انجام بدهیم، تکلیف وضو و غسل چیست؟

باسمه تعالی

یک غسل جنابت هم برای غسل و هم برای وضو کافی است و نماز هایی که در این چند روز بدون غسل و وضو خوانده شده است، باید قضا شود.

کد سایت fa5682
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال