کسی که حق یا نوبت گرفتن وامی را دارد، آیا می تواند آن را مجانی و یا در ازای مبلغی به دیگری واگذار کند؟
کسی که حق یا نوبت گرفتن وامی را دارد، آیا می تواند آن را مجانی و یا در ازای مبلغی به دیگری واگذار کند؟

باسمه تعالی

اگر تسهیلات دریافتی مشروع باشد و منع قانونی از واگذاری وجود نداشته نباشد، خرید و فروش امتیاز تسهیلات یا نوبت تسهیلات و نیز هدیه کردن آن جایز است.

 

کد سایت fa5697
طبقه بندی موضوعی احکام بانک