اگر فردی غیر روحانی در اماکن عمومی از عبا استفاده کند به گونه‌ای که با عث شهرتش شود، آیا پوشیدن آن، لباس شهرت شمرده می شود و حرام است؟
اگر فردی غیر روحانی در اماکن عمومی از عبا استفاده کند به گونه‌ای که با عث شهرتش شود، آیا پوشیدن آن، لباس شهرت شمرده می شود و حرام است؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال، لباس مزبور لباس شهرت نیست و پوشیدنش اشکال ندارد؛ البته باید شئون این لباس را رعایت کند.

کد سایت fa5700
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب|مسائل عمومی