در توضیح المسائل آمده است که برای خواندن نوافل در حالت نشسته بهتر است هر دو رکعت نشسته را یک رکعت ایستاده محسوب کنیم، آیا این مطلب فقط دربارۀ نوافل یومیه است یا در مورد سایر نمازهای مستحبی صادق است؟
در توضیح المسائل آمده است که برای خواندن نوافل در حالت نشسته بهتر است هر دو رکعت نشسته را یک رکعت ایستاده محسوب کنیم، آیا این مطلب فقط دربارۀ نوافل یومیه است یا در مورد سایر نمازهای مستحبی صادق است؟ مثلاً بهتر است نماز غفیله در حال نشسته، چهار رکعت خوانده شود؟

باسمه تعالی

همۀ نماز های مستحبی از جمله نماز غفیله را می توان نشسته خواند و بهتر آن است که در این صورت هر دو رکعت نشسته را به جای یک رکعت ایستاده حساب کند. پس اگر نماز غفیله را نشسته می خواند، دو بار بخواند.

کد سایت fa5705
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی