آیا نماز خواندن در خانه ای که در آن سگ نگه داری می شود، باطل است؟
من دختری 16ساله ام و در یک خانوادۀ غیر مذهبی هستم و با آن ها زندگی می کنم. برادر کوچکم یک سگ را در خانه نگهداری می کند ولی اصلاً در اتاق شخصی من ورود ندارد. آیا نجاست او در خانه باعث می شود نمازی که من می خوانم باطل شود. در این صورت تکلیف چیست؟ من نمی توانم هم با پدر و هم با مادر و برادرم به دلیل این کارها سرسختانه مخالفت کنم.

باسمه تعالی

1. وجود سگ در خانه به صورتی که رعایت حریم خانواده و نجاست و طهارت نشود، کار پسندیده ای نیست اما باعث باطل شدن نماز نمی شود.

2. اذیت کردن والدین حرام است. پس این مسأله به هیچ وجه نباید عاملی شود که پدر و مادر تان را از برخورد شما اذیت شوند.

کد سایت fa5706
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار