آیا نماز خواندن در خانه ای که در آن سگ نگهداری می شود، باطل است؟
من دختری 16ساله ام و در یک خانوادۀ غیر مذهبی هستم و با آن ها زندگی می کنم. برادر کوچکم یک سگ را در خانه نگهداری می کند ولی اصلاً در اتاق شخصی من ورود ندارد. آیا نجاست او در خانه باعث می شود نمازی که من می خوانم باطل شود. در این صورت تکلیف چیست؟ من نمی توانم هم با پدر و هم با مادر و برادرم به دلیل این کارها سرسختانه مخالفت کنم.

باسمه تعالی

1. نگهداری سگ به سبکی که امروزه در خانه های شهری رایج شده است؛ مثلاً به عنوان وسیلۀ سرگرمی و پر کردن فراغت، حتی در صورتی که رعایت حریم خانواده و نجاست و طهارت نشود، حرام نیست؛ مگر اینکه مفسده ای مانند ترویج سبک زندگی ضد دینی یا غیر دینی را به همراه داشته باشد که در این صورت جایز نیست؛ البته بهتر است در هر حال از این کار پرهیز شود.

2. صرف وجود سگ در خانه باعث باطل شدن نماز نمی شود.

3. اذیت کردن والدین حرام است. پس این مسأله به هیچ وجه نباید عاملی شود که پدر و مادر تان را از برخورد شما اذیت شوند.

کد سایت fa5706
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار