نماز خواندن زن در خانه بهتر است یا در مسجد؟
نماز خواندن زن در خانه بهتر است یا در مسجد؟

باسمه تعالی

1. نماز در مسجد نسبت به خانه فضلیت بیشتری دارد و در این مسأله بین مرد و زن تفاوتی وجود ندارد.

2. مستحب است زن در هر جایی که می خواهد نماز بخواند (مسجد یا منزل) قسمتی را انتخاب کند که از دید نامحرم مخفی است و هر چه این خفاء بیشتر شود، استحباب بیشتری دارد.

 

کد سایت fa5712
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار