اگر شک دارم که دستم در مسح سر با خیسی جای دیگر سر برخورد کرده است یانه، آیا باید وضو را اعاده کنم یا اعتنا نکنم؟
اگر شک دارم که دستم در مسح سر با خیسی جای دیگر سر برخورد کرده است یانه، آیا باید وضو را اعاده کنم یا اعتنا نکنم؟

باسمه تعالی

نیاز به اعاده ندارد.

کد سایت fa5734
طبقه بندی موضوعی وضو