اگر برای اطمینان به رسیدن آب، بیشتر از حد معمول از نظر زمانی، دست چپ را زیر شیر آب به نیت وضو بگیریم تا اطمینان به شسته شدن کامل حاصل شود، آیا وضو صحیح است؟
اگر برای اطمینان به رسیدن آب، بیشتر از حد معمول از نظر زمانی، دست چپ را زیر شیر آب به نیت وضو بگیریم تا اطمینان به شسته شدن کامل حاصل شود، آیا وضو صحیح است؟

باسمه تعالی

مقدار شستشو در این مسأله عرفی است و با چند ثانیه بیشتر اشکالی پیدا نمی شود. دقت بیش از حد در این امور زمینه وسواس را فراهم می آورد که جدا از آن پرهیز کنید.

 

کد سایت fa5743
طبقه بندی موضوعی وضو