آیا می توان در یک مسأله از یکی از مراجع فعلی به آیت الله هادوی عدول کرد؛ البته در صورتی که آن مرجع عدول از مساوی به مساوی را جایز بداند؟
آیا می توان در یک مسأله از یکی از مراجع فعلی به آیت الله هادوی عدول کرد؛ البته در صورتی که آن مرجع عدول از مساوی به مساوی را جایز بداند؟

باسمه تعالی

تقلید از معظم له در همۀ یا بعضی از مسائل صحیح است.

کد سایت fa5746
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید