حکم شرعی پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان در برابر زنان نامحرم چیست؟
حکم شرعی پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان در برابر زنان نامحرم چیست؟

باسمه تعالی

پوشیدن آستین کوتاه برای مردان در مقابل نامحرم جایز است.

کد سایت fa5748