اگر خانواده عروس و داماد بر مهریه ای در جلسه بله برون توافق کردند و سپس به عنوان تبرک از عالمی خواستند که عقد را به مهریه‌ای کمتر بخواند. بعد از آن، توسط شخصی دیگر ـ مثلاً محضر دار ـ با مهریه توافق شده در جلسه بله برون، عقد دیگری خوانده شد. آیا مهریه‌ای که بر ذمه داماد می آید، مهریه مورد توافق در جلسه بله برون است یا مهریه‌ای که در صیغه عقد اول ذکر شد؟
اگر خانواده عروس و داماد بر مهریه ای در جلسه بله برون توافق کردند و سپس به عنوان تبرک از عالمی که حاضر نبود به آن مهریه عقد را جاری کند، خواستند که عقد را به مهریه‌ای کمتر که او می‌پذیرد، بخواند. بعد از آن، توسط شخصی دیگر ـ مثلاً محضر دار ـ با مهریه توافق شده در جلسه بله برون، عقد دیگری خوانده شد. آیا با توجه به اینکه در زمان عقد اول، طرفین در مورد مهریه مقدار دیگری در ذهن داشتند، مهریه‌ای که بر ذمه داماد می آید، مهریه مورد توافق در جلسه بله برون است که محضر دار بر اساس آن عقد را انجام داد یا مهریه‌ای که در صیغه عقد اول ذکر شد؟

باسمه تعالی

1. هر عقدی که صحیح واقع شده باشد، مهریه همان عقد بر عهده داماد می آید. صحت یک عقد منوط به این است که طرفین مفاد آن را با تمام تعهدات و خصوصیات قصد کنند. پس اگر وکالتی که عروس و داماد در عقد تبرکی به آن عالم داده اند یا اذنی که پدر دختر ـ در دختر غیر رشیده ـ نسبت به عقد تبرکی داده است، صوری بوده باشد، عقد محضر دار صحیح است و مهریه توافق شده در بله برون بر عهده داماد می آید و اگر واقعاً وکالت داده اند و دو طرف و نیز پدر دختر ـ در دختر غیر رشیده ـ راضی به همان مفاد عقد تبرکی بوده اند، همین عقد صحیح است و مهریه بیان شده در آن بر عهده داماد قرار می گیرد.

2. اگر عروس بگوید من در عقد تبرکی وکالت صوری دادم یا پدر دختر ـ در دختر غیر رشیده ـ بگوید من اذن صوری دادم و داماد این ادعاها را انکار کند، مسأله قضایی است و باید بر اساس ادله و شواهد قضایی حکم شود.

کد سایت fa5749