عدول در یک مسأله از مرجع زنده به مرجعی میت که احتمال عقلایی اعلمیتش نسبت به مرجع زنده را می دهیم، چه حکمی دارد؟ در صورت جواز قیدی نیز دارد؟
عدول در یک مسأله از مرجع زنده به مرجعی میت که احتمال عقلایی می دهیم نسبت به مرجع زنده اعلم باشد، چه حکمی دارد؟ در صورت جواز قیدی نیز دارد؟

باسمه تعالی

تا زمانی که مساوی بودن یا اعلم بودن میت را احراز نکرده باشید، عدول جایز نیست؛ هرچند احتمال عقلائی بدهد که مجتهد میت مساوی یا اعلم است. در این فتوا بین عدول در یک مسأله یا چند مسأله یا همۀ مسائل فرقی نیست.

کد سایت fa5753
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید