اگر در آرایشگاه موی زنی را که می دانم بد حجاب است و بیرون از آرایشگاه آن را نمی پوشاند، رنگ کنم یا مویش را کوتاه کنم و مدل بدهم یا آرایشش کنم، آیا پولی که از بابت این اعمال به من داده می شود، حلال است یا حرام؟
اگر در آرایشگاه موی زنی را که می دانم بد حجاب است و بیرون از آرایشگاه آن را نمی پوشاند، رنگ کنم یا مویش را کوتاه کنم و مدل بدهم یا آرایشش کنم، آیا پولی که از بابت این اعمال به من داده می شود، حلال است یا حرام؟

باسمه تعالی

این کار حرام نیست و پولی که بابت آن دریافت می کنید حلال است.

 

کد سایت fa5767