بعد از کلی نماز خواندن متوجه شدم دستم کمی به جوهرخودکار آغشته شده است. گویا در هنگام وضو بوده است آیا نمازهایم باطل است؟
بعد از کلی نماز خواندن متوجه شدم دستم کمی به جوهرخودکار آغشته شده است. گویا در هنگام وضو بوده است آیا نمازهایم باطل است؟

باسمه تعالی

1. برای اینکه بدانیم جوهر خودکار مانع رسیدن آب به پوست است یا نه، باید به نظر عرف مراجعه کنیم. گویا جوهر خودکار در نظر عرف مانع نیست؛ مگر در مواردی که خیلی غلیظ و پر رنگ باشد

2. در فرضی که یقین داشته باشیم جوهر مانع است یا شک داشته باشیم که مانع است یا نه، باید برای وضو آن را برطرف کرد. اگر بعد از وضو متوجه وجودش شدیم و شک داشتیم که در هنگام وضو هم بوده یا بعد از آن ایجاد شده است، وضو صحیح است و نماز هایی که با این وضو خوانده شده نیز صحیح است.

 

کد سایت fa5769
طبقه بندی موضوعی وضو