در استفتائی فرموده اید: (رعایت مخارج حروف در قرائت یا سایر قواعد ادبیاتی لازم نیست؛ مگر آنکه با رعایت نکردن آن ها، این عبارت، دیگر یک عبارت عربی محسوب نشود؛ البته احتیاط مستحب آن است که در هر حال رعایت گردد.) از کجا مصادیق را بفهمیم که کدام عبارت با رعایت نکردن آن قواعد و مخارج، دیگر عبارت عربی محسوب نمی شود تا رعایت آن لازم باشد؟
در استفتائی فرموده اید: (رعایت مخارج حروف در قرائت یا سایر قواعد ادبیاتی لازم نیست؛ مگر آنکه با رعایت نکردن آن ها، این عبارت، دیگر یک عبارت عربی محسوب نشود؛ البته احتیاط مستحب آن است که در هر حال رعایت گردد.) از کجا مصادیق را بفهمیم که کدام عبارت با رعایت نکردن آن قواعد و مخارج، دیگر عبارت عربی محسوب نمی شود تا رعایت آن لازم باشد؟

باسمه تعالی

تشخیص ذکر عربی بودن یا نبودن یک مسأله عرفی است؛ مثلاً اگر از یک عرب سؤال شود فلان طور حرف زدن یا ذکر گفتن عربی هست یا نه، در جواب بگوید آری عربی است اما غلط دارد یا واضح و دقیق نیست و مانند این. اکثر افراد با کمی آشنایی با خواندن قرآن در این مسأله مشکل ندارند و فقط قواعد و مخارج را با دقت نمی توانند رعایت کنند.

کد سایت fa5771
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز