قاعدۀ «من أدرک رکعة من الصلاة ... که دربارۀ یک رکعت در وقت اداء است، آیا مقصود آن است که باید حمد و سوره را خوانده باشد یا فقط حمد را؟
قاعدۀ «من أدرک رکعة من الصلاة ... که دربارۀ یک رکعت در وقت اداء است، آیا مقصود آن است که باید حمد و سوره را خوانده باشد یا فقط حمد را؟

باسمه تعالی

مقصود از رکعت در این قاعده، یک رکعت کامل دارای تکبیرة الإحرام، حمد و رکوع است. سجده در صدق عنوان رکعت دخالتی ندارد؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که سجده نیز ملاحظه شود و نیز بنا بر احتیاط مستحب در مواردی که به اندازۀ یک رکعت بدون سجده، وقت نماز باقی باشد، نماز به نیت ما فی الذمه خوانده شود.

کد سایت fa5785
طبقه بندی موضوعی وقت نماز