آیا وجوب صلۀ رحم شامل فامیل های سببی نیز می شود؟
آیا وجوب صلۀ رحم شامل فامیل های سببی نیز می شود؟

باسمه تعالی

بله شامل خویشاوندان سببی نیز می شود و خویشاوندان سببی کسانی هستند که با ازدواج فامیل می شوند.

کد سایت fa5789
طبقه بندی موضوعی صله رحم