آیا وجوب صله رحم شامل اقوام سببی نیز می شود؟
آیا وجوب صله رحم شامل اقوام سببی نیز می شود؟

باسمه تعالی

بله شامل می شود.

کد سایت fa5789
طبقه بندی موضوعی صله رحم