بنده در مغازه طلا فروشی شاگرد هستم. آیا فروختن حلقه ی طلا به مردان، حرام است؟
بنده در مغازه طلا فروشی شاگرد هستم. آیا فروختن حلقه ی طلا به مردان، حرام است؟

باسمه تعالی

فروش حلقۀ طلا به مردان جایز است، هر چند استفادۀ مردان از آن جایز نمی باشد و اگر در نماز استفاده شود، موجب بطلان نماز خواهد بود.

 

کد سایت fa579
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل