دایی بنده دختری رو به فرزند خواندگی قبول کردند و برای محرمیت صیغۀ محرمیت دختر را با پدر دایی ام که پدر بزرگ من با شد، خوانده اند. و الآن آن دختر به سن بلوغ رسیده است. آیا راهی برای ازدواج من با این دختر وجود دارد؟
دایی بنده دختری رو به فرزند خواندگی قبول کردند و برای محرمیت صیغۀ محرمیت دختر را با پدر دایی ام که پدر بزرگ من با شد، خوانده اند. و الآن آن دختر به سن بلوغ رسیده است. آیا راهی برای ازدواج من با این دختر وجود دارد؟ البته خود دختر در جریان نیست و اصلا نمی داند و ارتباطمان مانند محرم ها نبوده است.

باسمه تعالی

این دختر به سبب ازدواج با پدر بزرگ شما به شما محرم است و بر شما حرام ابدی شده است و اطلاع داشتن یا نداشتن ایشان از قضیه تأثیری در این حکم ندارد.