اگر بین نماز جماعت، بچه خردسال، نیاز به قضای حاجت (ادرار) داشته باشد و تمام کردن نماز منجر به نجس شدن مسجد شود، باید چکار کرد؟ (یا اینکه بفهمیم ادرار کرده و اگر نماز را تمام کنیم، مسجد را هم نجس می کند؟
اگر بین نماز جماعت، بچه خردسال، نیاز به قضای حاجت (ادرار) داشته باشد و تمام کردن نماز منجر به نجس شدن مسجد شود، باید چکار کرد؟ (یا اینکه بفهمیم ادرار کرده و اگر نماز را تمام کنیم، مسجد را هم نجس می کند؟

باسمه تعالی

اگر وقت نماز تنگ نباشد و برای جلوگیری از نجس شدن مسجد یا برای تطهیر مسجد، چاره ای جز شکستن نماز نباشد، باید نماز بشکند. اگر در این فرض نماز را ادامه دهد، نمازش صحیح است؛ هرچند معصیت کرده است.

 

کد سایت fa58
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار