هر ساله چه از برادران متدین و چه از خواهران متدین وارد دانشگاه می شوند و در آنجا چهار سال به تحصیل مشغول می شوند و در زمان تحصیل هر ماه از دانشگاه شهریه می گیرند. آیا روز خمس آنان روز شروع تحصیلات است یا روز دریافت شهریه؟
به نظر عده ای از فقها اولین روز کار فرد روز خمس او محسوب می شود، ولی به نظر عده‌ای دیگر اولین روز کسب درآمدش روز خمس به حساب می‌آ ید. سؤال این است که هر ساله چه از برادران متدین و چه از خواهران متدین وارد دانشگاه می شوند و در آنجا چهار سال به تحصیل مشغول می شوند و در زمان تحصیل هر ماه از دانشگاه شهریه می گیرند. با توجه به حکم فوق‌ الذکر، آیا روز خمس آنان روز شروع تحصیلات است یا روز دریافت شهریه؟ ضمن اینکه قبل از دانشگاه در جای دیگری کار نکرده اند.

باسمه تعالی

1. سال خمسی از زمان دریافت اولین درآمدی که به آن خمس تعلق می گیرد، آغاز می شود. پس با گذشت یک سال از اولین روز درآمد، به درآمدهای باقیماندۀ آن سال که خرج زندگی نشده است، خمس تعلّق می گیرد.

2. اگر شهریه مزبور به عنوان کمک هزینۀ تحصیل پرداخت می شود، نوعی هدیه است و با توجه به متعارف و کوچک بودنش، مشمول خمس نمی گردد و اگر بإزاء فعالیت های پژوهشی و آموزشی و مانند آن به عنوان حق الزحمة پرداخت می گردد، مشمول خمس می گردد و در این فرض اخیر سال خمسی از زمان دریافت اولین شهریه شروع می شود.