اگر خانمی از مجتهدی تقلید می کند که عدۀ عقد موقت را دوبار عادت ماهانه بداند، آیا می تواند فقط در همین مسأله از مجتهد دیگری که یکبار عادت ماهانه را برای عدۀ عقد موقت کافی می داند رجوع کند؟
اگر خانمی از مجتهد جامع الشرایطی تقلید می کند که عدۀ عقد موقت را دوبار عادت ماهانه بداند، آیا می تواند فقط در همین مسأله از مجتهد جامع الشرایط دیگری که یکبار عادت ماهانه را برای عدۀ عقد موقت کافی می داند رجوع کند؟ در این شرایط تکلیف مردی که بخواهد با این خانم عقد ببندد از نظر تفاوت نظر مرجع تقلیدشان چیست؟ یعنی آیا مرد هم باید به فتوای مرجعی عدول کند که یکبار عادت را کافی بداند؟

باسمه تعالی

1. در صورتی که بخواهند با یکدیگر ازدواج کنند، باید آن مرد نیز در این مسأله به فتوایی عمل کنند که با فتوایی که زن عمل می کند، منافات نداشته باشد.

2. زن یا مرد برای عدول در این مسأله یا سایر مسائل باید احراز کنند که مرجع دومشان مساوی با مرجع اولشان است و اگر یکی از ایشان بر اساس ضوابط شرعی، این تساوی را احراز نکند، ازدواج مزبور برایش جایز نیست.

کد سایت fa5807
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید