آیا با تأخیر خواندن نماز و اول وقت نخواندن نماز از مصادیق سبک شمردن نماز محسوب می شود؛ چون در روایات آمده است که هر کس نماز رو سبک بشمرد، شفاعت ائمه ـ علیهم السلام ـ شاملش نمی شود؟
آیا با تأخیر خواندن نماز و اول وقت نخواندن نماز از مصادیق سبک شمردن نماز محسوب می شود؛ چون در روایات آمده است که هر کس نماز رو سبک بشمرد، شفاعت ائمه ـ علیهم السلام ـ شاملش نمی شود؟

باسمه تعالی

استخفاف نماز (بی اعتنایی و سبک شمردن نماز از روی عمد آگاهی) شرعاً حرام است. اما خواندن نماز با تأخیر یا اول وقت نخواندن، لزوماً از مصادیق استخفاف نماز و سبک شمردن این فریضۀ مهم الاهی نیست. بنابراین نمی توان هرکسی را که این کار را مرتکب شده است مشمول این روایات دانست.

کد سایت fa5809
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز|وقت نماز