ما در خوزستان زندگی می کنیم و هوای شرجی زیاد است. اگر پا زیاد عرق کرده باشد و بر روی آن مسح کنبم، چه حمکی دارد؟
ما در خوزستان زندگی می کنیم و هوای شرجی زیاد است. اگر پا زیاد عرق کرده باشد و بر روی آن مسح کنبم، چه حمکی دارد؟

باسمه تعالی

اگر تری دست هنگام مسح بر رطوبت عرق غالب باشد، مسح صحیح است و معمولاً حتی در هوای شرجی هم همین طور است. از دقت بیش از حد متعارف در این امور پرهیز کنید که منجر به وسواس را می گردد.

کد سایت fa5812
طبقه بندی موضوعی وضو