گاهی اوقات افرادی برای دفع آفات و پرورش بهترِ گل های خانگی شان، آن ها را به بنده می سپارند. من در جهت رشد بهتر این گل ها ساقه های اضافی آن ها را چیده، در ظرف دیگری قرار می دهم تا استفاده شخصی کنم و از طرفی هم شاید این شاخه های چیده شده به درد مشتری نخورد. آیا استفاده از این ساقه ها بدون اجازۀ صاحب گل و گیاه اشکال شرعی دارد؟
کار بنده پرورش گل و گیاه در گلخانه است و گاهی اوقات افرادی برای دفع آفات و پرورش بهترِ گل های خانگی شان، آن ها را به بنده می سپارند. من در مراحل پرورش در جهت رشد بهتر این گل ها ساقه های اضافی آن ها را چیده، در ظرف دیگری قرار می دهم تا بعد از ایجاد شدن ریشۀ آن ها را در گلدان دیگری بکارم و استفاده شخصی کنم و از طرفی هم شاید این شاخه های چیده شده به درد مشتری نخورد و عملاً نتواند استفاده ای از آن ها کند. آیا استفاده از این ساقه ها بدون اجازۀ صاحب گل و گیاه اشکال شرعی دارد؟

باسمه تعالی

اگر مالکان این گل و گیاه در این گونه موارد به طور خاص اجازه داده باشند یا از نظر عرف در این موارد چنین اذنی وجود داشته باشد، نیاز به اجازه گرفتن نیست.

کد سایت fa5822
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب