بنده در یک فروشگاه مسئول کل فروش، با اختیار کامل در چگونگی هستم. اگر من بازاء هر عدد جنسی که به فروش می رسد، مثلاً هزار تومان گران تر بفروشم و آن هزار تومان را برای خود بردارم، بدون آن که به صاحب فروشگاه خبر دهم، این کار اشکال دارد؟
بنده در یک فروشگاه مسئول کل فروش، با اختیار کامل در چگونگی هستم. اگر من بازاء هر عدد جنسی که به فروش می رسد، مثلاً هزار تومان گران تر بفروشم و آن هزار تومان را برای خود بردارم، بدون آن که به صاحب فروشگاه خبر دهم، این کار اشکال دارد؟ من در اصل سود برای صاحب فروشگاه هیچ کم و کاستی نمی گذارم و کل مبلغ فروش را در اختیار او می گذارم و وی سود مورد نظر خود را کسب می کند.

باسمه تعالی

این مسأله تابع قرارداد شما با فروشگاه و مقررات حاکم بر آنجا است. اگر منعی از این کار در قرارداد و مقررات نشده باشد، اشکال ندارد؛ البته ظاهراً چنین کاری خلاف قرارداد های رایج است که در این صورت جایز نیست.

 

کد سایت fa5824
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت