در جایی که میان اولیای دم در استیفای قصاص و اخذ دیه اختلاف باشد، حکم شرعی چیست؟
در موردی که دو بردار توسط شخصی به قتل برسند و علاوه بر اولیای دم مشترک (یعنی پدر و مادر)، هر یک از مقتولین صاحب فرزند نیز باشند و میان اولیای دم در استیفای قصاص و اخذ دیه اختلاف باشد، حکم شرعی چیست؟

باسمه تعالی

اگر یکی یا چند تن از وراث نسبت به استیفای قصاص رضایت نداشته باشند، قصاص جایز نیست و اگر در این فرض کسی از وراث اقدام به قصاص کرد، بر خود او قصاصی ثابت نمی گردد ولی باید معادل سهم وارثانی که رضایت نداده اند، به آن ها دیه بپردازد و حاکم اسلامی می تواند وی را برای این کار تعزیز کند.

کد سایت fa5825
طبقه بندی موضوعی دیات|قصاص