در جایی که میان اولیای دم در استیفای قصاص و اخذ دیه اختلاف باشد، حکم شرعی چیست؟
در موردی که دو بردار توسط شخصی به قتل برسند و علاوه بر اولیای دم مشترک (یعنی پدر و مادر)، هر یک از مقتولین صاحب فرزند نیز باشند و میان اولیای دم در استیفای قصاص و اخذ دیه اختلاف باشد، حکم شرعی چیست؟

باسمه تعالی

اگر یکی یا چند تن از وُرّاث، خواهان قصاص باشند، قاتل قصاص می شود ولی فرد یا افرادی که قصاص را مطالبه کرده اند، باید به نسبت سهم سایر وارث از دیۀ مقتول، به آن وارث دیه بپردازند.

کد سایت fa5825
طبقه بندی موضوعی دیات|قصاص