آیا آروغ زدن وضو را باطل می کند؟ آیا نماز را هم باطل می کند؟
آیا آروغ زدن وضو را باطل می کند؟ آیا نماز را هم باطل می کند؟

باسمه تعالی

آروغ زدن وضو و نماز را باطل نمی کند.

کد سایت fa5826
طبقه بندی موضوعی وضو|مبطلات نماز