ما سال های سال است که توی خانه مان دف (دایره) داریم ولی از آن استفاده نمی کنیم. آیا نمازی که توی خانه مان می خوانیم اشکال دارد؟
ما سال های سال است که توی خانه مان دف (دایره) داریم ولی از آن استفاده نمی کنیم. آیا نمازی که توی خانه مان می خوانیم اشکال دارد؟

 باسمه تعالی

خیر، از این جهت اشکالی در نماز شما پیدا نمی شود.

کد سایت fa5829
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار