اگر بیمه شده، حق بیمه را از مال حرام پرداخت کند، آیا استفاده از خدمات درمانی بیمه‌، برای او جایز است؟
اگر بیمه شده، حق بیمه را از مال حرام پرداخت کند، آیا استفاده از خدمات درمانی بیمه‌، برای او جایز است؟

باسمه تعالی

استفاده از خدمات بیمه در این فرض جایز است اما پرداخت مال نامشروع به عنوان حق بیمه حرام و معصیت است و وی ضامن حق بیمه است.

کد سایت fa5850
طبقه بندی موضوعی بیمه