من خانه ای را اجاره کرده ام و به علت اقتضای زندگی برخی تغییرات در آن ایجاد شده است مثل میخ های روی دیوار و ... . حکم شرعی آن چیست؟
من خانه ای را اجاره کرده ام و به علت اقتضای زندگی برخی تغییرات در آن ایجاد شده است مثل میخ های روی دیوار و ... . حکم شرعی آن چیست؟ آیا اجاره که مجوز استفاده از منافع منزل است، می‌تواند چنین تصرفاتی را تجویز کند یا اینکه این نوع تصرفات نوعی خسارت به شمار می آید؟

باسمه تعالی

تصرفاتی که در نظر عرف به طور طبیعی و عادی برای استفاده از منافع مال الاجاره صورت می گیرد، اشکال ندارد. موارد یاد شده نیز اگر به اندازۀ رایج در زندگی های امروزی باشد، گویا در نظر عرف از  همین قبیل تصرفات شمرده می شود. البته همین این ها در فرضی است که صاحب مال مثلاً صاحب خانه در این مثال، در هنگام انعقاد قرار داد اجاره شما را از این گونه تصرفات منع نکرده باشد که اگر چنین کرده باشد، چنین تصرفاتی جایز نیست.

کد سایت fa5854
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره