اگر خانمی بخاطر کتک کاری همسرش لبش پاره و صورتش کبود شود و همسرش دیه‌ای پرداخت نکند، آیا خانم می‌تواند از اموال همسرش بدون اجازه او به عوض دیه پولی بردارد؟
اگر خانمی بخاطر کتک کاری همسرش لبش پاره و صورتش کبود شود و همسرش دیه‌ای پرداخت نکند، آیا خانم می‌تواند از اموال همسرش بدون اجازه او به عوض دیه پولی بردارد؟

باسمه تعالی

برای استیفای این حق، بنابر احتیاط واجب باید به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنید؛ البته اگر این کار را مقدور نیست یا عسر و حرج دارد یا می دانید با مراجعه، به نفع شما حکم نخواهد شد، می توانید معادل دیه، از اموال همسرتان بردارید. محاسبۀ دیه نیز باید توسط حاکم شرع انجام شود و اگر چنین چیزی مقدور نیست، باید به قدر متیقن اکتفا کنید؛ یعنی به میزانی از مال بردارید که یقین دارید ارزش دیه کمتر از آن نیست.

کد سایت fa5856