روایاتی در مورد ثواب تلاوت قرآن وجود دارد مانند «من قرأ قرآن و هو شاب....» آیا ثواب وعده داده شده در این روایات شامل قرائت ترجمۀ قرآن نیز می شود؟
روایاتی در مورد ثواب تلاوت قرآن وجود دارد مانند «من قرأ قرآن و هو شاب....» آیا ثواب وعده داده شده در این روایات شامل قرائت ترجمۀ قرآن نیز می شود؟

باسمه تعالی

1. استحباب قرائت قرآن به طور کلی از مسلمات است اما استحباب قرائت آن توسط جوان به طور خاص، به صرف این روایت ثابت نیست؛ هرچند کسی که به این روایت عمل کند، إن شاء الله مشمول ثواب وعده داده خواهد شد.

2. این گونه روایات به لحاظ متن لفظی شامل خواندن ترجمۀ قرآن نمی شود اما به اعتبار ملاک، خواندن ترجمۀ قرآن، حداقل مشمول برخی از مراتب ثواب و درجات وعده داده شده در این روایات می گردد.

کد سایت fa5857
طبقه بندی موضوعی قرآن