آیا لیزر کردن موی زائد ناحیۀ تناسلی یک خانم توسط خانمی دیگر اشکال دارد؟
آیا لیزر کردن موی زائد ناحیۀ تناسلی یک خانم توسط خانمی دیگر اشکال دارد؟

باسمه تعالی

اگر این کار مستلزم لمس یا نگاه به آلت تناسلی باشد، که گویا هست، جایز نیست.

کد سایت fa5858