اگر فردی بدون گواهینامۀ رانندگی می کند، آیا این تخلف از مقررآت دولتی، گناه شرعی دارد؟
اگر فردی بدون گواهینامۀ رانندگی می کند، آیا این تخلف از مقررآت دولتی، گناه شرعی دارد؟

باسمه تعالی

با توجه به اینکه داشتن گواهینامۀ برای رانندگی از نظر قانون و مقررات الزامی است و مجری قانون نیز با متخلف برخورد می کند، تخلف از آن شرعا حرام و گناه است.

کد سایت fa5859
طبقه بندی موضوعی قوانین حکومت اسلامی