اگر کسی نماز صبح جمعه اش قضا شده است و اتفاقاً همان روز هم نماز جمعه برود و بین نماز جمعه و نماز عصر، فرصتی هست. آیا می تواند نماز قضا شده را در این فرصت قضا کند؟
اگر کسی نماز صبح جمعه اش قضا شده است و اتفاقاً همان روز هم نماز جمعه برود و بین نماز جمعه و نماز عصر، فرصتی هست. آیا می تواند نماز قضا شدۀ همان روز را در این فرصت قضا کند؟

باسمه تعالی

در جایی که وقت وسیع است، لازم نیست نماز قضا را قبل از نماز اداء بخواند؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که ابتدا نماز قضا را بخواند و بعد نماز اداء بجا آورد؛ خصوصاً در مورد نمازی که در همان روز قضا شده است.

کد سایت fa5861
طبقه بندی موضوعی نماز قضا