لطفاً در حد کفایت به حقیر جواب این استفتا را توضیح دهید که آیا به لحاظ شرعی نام نهادن اولادمان به اسامی «عبدالعلی» و «عبدالحسین»، ریشه های غلو آمیز داشته است؟ آیا حرام است؟
لطفاً در حد کفایت به حقیر جواب این استفتا را توضیح دهید که آیا به لحاظ شرعی نام نهادن اولادمان به اسامی «عبدالعلی» و «عبدالحسین»، ریشه های غلو آمیز داشته است؟ آیا حرام است؟

باسمه تعالی

عبد در این ترکیبات به معنای عبادت کننده نیست، بلکه به معنای غلام و خدمتگزار است و هیچ ربطی به غلو ندارد.

کد سایت fa5867