اگر والدین فرزندشان را از رفتن به مسجد برای نماز یا هیأت برای عزاداری منع کنند، آیا فرزند باید حتماً به حرف والدینش گوش کند؟
اگر والدین فرزندشان را از رفتن به مسجد برای نماز یا هیأت برای عزاداری منع کنند، آیا فرزند باید حتماً به حرف والدینش گوش کند؟

 باسمه تعالی

فرزندی که به بلوغ شرعی رسیده است، واجب نیست برای چنین مواردی از ابتدا مسألۀ را با پدر و مادر مطرح کند تا اجازۀ آن ها را کسب کند؛ هر چند تحت تکفل آن ها باشد. اما اگر پدر مطلع شد و فرزندش را از این امور نهی کرد یا انجام این کارها باعث اذیت والدین (پدر یا مادر) شود، این کارها برای فرزند جایز نیست.

 

 

کد سایت fa5869
طبقه بندی موضوعی رابطه با والدین|مجلس اهل بیت