چرا بعد از دعا کردن دست‌ها را به صورتمان می‌کشیم؟ آیا این عمل مستحب است؟ حکمت این عمل چیست؟ دست کشیدن به صورت با دو دست انجام داده می شود یا فقط با دست راست؟
چرا بعد از دعا کردن دست‌ها را به صورتمان می‌کشیم؟ آیا این عمل مستحب است؟ حکمت این عمل چیست؟ دست کشیدن به صورت با دو دست انجام داده می شود یا فقط با دست راست؟

باسمه تعالی

استحباب اصطلاحی این عمل بعد از پایان دعا ثابت نیست؛ البته کسی که این کار را می کند ان شاء الله به چیزهایی که در روایات این مسأله بدان وعده داده شده است مانند اجابت دعا و فضل و رحمت خدای متعال، خواهد رسید. از روایات بر می آید که این عمل با دست کشیدن بر صورت انجام می پذیرد؛ چه با یک دست باشد و چه با دو دست.

کد سایت fa5871
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا