آیا برای ساخت مسجد می توان از احسان امام حسین ـ علیه السلام ـ هزینه کرد؟
آیا برای ساخت مسجد می توان از احسان امام حسین ـ علیه السلام ـ هزینه کرد؟

باسمه تعالی

اگر احسان کننده مصرف خاصی تعیین نکرده و آن را برای کار خیر در اختیار شما قرار داده است، می توانید از آن برای ساخت مسجد استفاده کنید ولی اگر جهت خاصی مثلاً هزینه برای مجلس امام حسین ـ علیه السلام ـ تعیین کرده است، نمی توانید چنین کاری را انجام دهید.

کد سایت fa5872
طبقه بندی موضوعی مجلس اهل بیت