آیا خواندن نماز اول وقت اهمیت بیشتری دارد یا کمک کردن به مادر؟
آیا خواندن نماز اول وقت اهمیت بیشتری دارد یا کمک کردن به مادر؟

باسمه تعالی

نماز اول وقت مستحب است و کمک به مادر، اگر ترک آن موجب اذیت وی شود، واجب است و اگر موجب اذیت وی نمی شود، مستحب است. در فرض استحباب، نماز اول وقت ترجیح دارد.

 
کد سایت fa588 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی رابطه با والدین