حکم مداحانی که در نوحه هایشان می گویند من سگ حسینم یا من کلب زینبم چیست؟
حکم مداحانی که در نوحه هایشان می گویند من سگ حسینم یا من کلب زینبم چیست؟

باسمه تعالی

بکارگیری این تعابیر و مانند آن، در برخی فضاها با توجه به جایگاه خاص گوینده و مخاطبان و فضای سخن و محیط صحبت، قابل پذیرش است اما باید توجه داشت هرگونه سخن و رفتاری که شأن مجلس اهل بیت ـ علیهم السلام ـ را مخدوش می کند، حرام است. در خصوص مداحی هم سعی شود به جای این تعابیر، از عبارات و اشعار آموزنده، حاوی پیام های عاشورایی و معرفت افزا استفاده شود.

کد سایت fa5885