آیا دمام زدن در دسته جات عزاداری صحیح است؟
آیا دمام زدن در دسته جات عزاداری صحیح است؟

باسمه تعالی

از هر چیزی که بدعت و انحراف در اعتقادات دینی و شیوۀ برگزاری مجلس اهل بیت ـ علیهم السلام ـ و به ویژه عزاداری ابا عبد الله الحسین ـ علیه السلام ـ شمرده می شود یا زمینۀ این انحراف و بدعت را در آینده، فراهم می کند یا چهرۀ نامناسب و غیر معقول از تشیع معرفی می کند یا شأن این مجالس را مخدوش می کند، باید پرهیز شود. خصوص مورد سؤال اگر به مقدار محدود و رایج در گذشته باشد، حرام نیست اما بدون شک توسعۀ این رفتار می تواند زمینه ساز انحرافات و بدعت ها باشد.

کد سایت fa5886