استفاده از نی در عزاداری که در بعضی دسته جات عزاداری بکار می گیرند، چه حکمی دارد؟
استفاده از نی در عزاداری که در بعضی دسته جات عزاداری بکار می گیرند، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

از هر چیزی که بدعت و انحراف در اعتقادات دینی و شیوۀ برگزاری مجلس اهل بیت ـ علیهم السلام ـ و به ویژه عزاداری ابا عبد الله الحسین ـ علیه السلام ـ شمرده می شود یا زمینۀ این انحراف و بدعت را در آینده، فراهم می کند یا چهرۀ نامناسب و غیر معقول از تشیع معرفی می کند یا شأن این مجالس را مخدوش می کند، باید پرهیز شود. خصوص مورد سؤال اگر به مقدار محدود و رایج در گذشته باشد و موسیقی حرام از آن تولید نشود، حرام نیست اما بدون شک توسعۀ این رفتار می تواند زمینه ساز انحرافات و بدعت ها باشد.

کد سایت fa5888