آیا سینه زنی به جزء برای ائمۀ اطهار ـ علیهم السلام ـ درست است؟ سینه زنی برای شهدای دفاع مقدس یا مدافعین حرم که نوحه فقط در وصف آن بزرگواران خواند می شود، چه حکمی دارد؟
آیا سینه زنی به جزء برای ائمۀ اطهار ـ علیهم السلام ـ درست است؟ سینه زنی برای شهدای دفاع مقدس یا مدافعین حرم که نوحه فقط در وصف آن بزرگواران خواند می شود، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

شیوۀ عزاداری و برگزاری مجالس عزا، امری عرفی است و با توجه فرهنگ و ادب و ارزش ها و باورهای حاکم در هر منطقه یا قوم در قالب رفتارها، گفتارها، آداب و سنن خاص شکل می گیرد.

سینه زنی هم یکی از مصادیق عزاداری در نظر عرف است و اختصاص به مجالس اهل بیت ـ علیهم السلام ـ ندارد؛ البته باید از هر چیزی که بدعت و انحراف در شیوۀ برگزاری مجلس اهل بیت ـ علیهم السلام ـ و به ویژه عزاداری ابا عبد الله الحسین ـ علیه السلام ـ شمرده می شود یا زمینۀ این انحراف و بدعت را در آینده، فراهم می کند یا جایگاه مجالس عزای اهل بیت ـ علیهم السلام ـ را در مقایسه با سایر مجالس عزا کم رنگ می کند، پرهیز شود.

 

کد سایت fa5889
طبقه بندی موضوعی مجلس اهل بیت